• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
29 150/2556 2013-06-19 คำสั่ง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากหมวดเงินอุดหนุนการศึ้กษาขั้นพื้นฐาน
28 142/2556 2013-06-05 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมสู่คุณธรรมนำความรู้ ประจำปีการศึกษา 2556
27 134/2556 2013-06-05 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (Fix it Center)
26 144/2556 2013-06-05 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2556
25 143/2556 2013-06-05 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคสมทบ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
22 141/2556 2013-06-03 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
21 อศจ. 009/2556 2013-06-03 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประกวดแผนธุรกิจ (โครงการอบรมเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนในการเป็นผู้ประกอบการ)
20 131/2556 2013-05-30 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
18 136/2556 2013-05-28 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2556
16 126/2556 2013-05-27 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ Presentation
11 124/2556 2013-05-23 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ครูให้ความรู้ข่าวสาร/อบรมนักศึกษาประจำวัน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
10 120/2556 2013-05-23 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
9 121/2556 2013-05-23 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
8 122/2556 2013-05-23 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ฝึกวิชาชีพมะนัง ภาคเรียนที่ 1/2556
7 111/2556 2013-05-17 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่เวรยามรักษาการณ์และหน้าที่ผู้ตรวจเวรยามประจำวัน
6 081/2556 2013-05-15 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา 2556
5 089/2556 2013-05-10 คำสั่ง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)
4 077/2556 2013-05-10 คำสั่ง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ปึการศึกษา 2556

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/7
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ