• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
52 226/56 2013-09-09 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปภัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ ๓๖
48 179/2556 2013-07-18 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2556
47 180/2556 2013-07-18 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการศึกษาเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศพต.) ประจำปีการศึกษา 2556 งวดที่ 2
46 183/2556 2013-07-18 คำสั่ง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)
45 185/2556 2013-07-18 คำสั่ง แต่งตั้งครูผู้สอนศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพมะนัง ภาคเรียนที่ 1/2556 (ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม - 11สิงหาคม 2556)
44 184/2556 2013-07-18 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและพัฒนามัสยิด ประจำปีการศึกษา 2556
43 139/2556 2013-06-19 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 - 2556
42 163/2556 2013-06-19 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดแข่งกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 11 "สโตยเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2556
41 160/2556 2013-06-19 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโึครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรทวิภาคี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
40 161/2556 2013-06-19 คำสั่ง แต่งตั้งครูผู้สอนศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพมะนัง ภาคเรียนที่ 1/2556 (ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 21 กรกฎาคม 2556)
39 162/2556 2013-06-19 คำสั่ง แต่งตั้งผู้ประสานงานศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพมะนัง ภาคเรียนที่ 1/2556
38 159/2556 2013-06-19 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ
37 158/2556 2013-06-19 คำสั่ง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555-2556
36 157/2556 2013-06-19 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ประจำปี 2556
35 148/2556 2013-06-19 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์สถานศึกษา
34 156/2556 2013-06-19 คำสั่ง แข้ไขรายชื่อผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่ราชการ ข้าราชการ พนักงานราชการ ปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2556
33 138/2556 2013-06-19 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ข้าราชการ พนักงานราชการน ปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2556
32 152/2556 2013-06-19 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงาน
31 151/2556 2013-06-19 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนนักศึกษารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
30 149/2556 2013-06-19 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปีการศึกษา 2556

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ