• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
92 219/56 2013-09-13 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาเสนอเลื่อนขั้นเงินเือน และค่าจ้างประจำ ครั้งที่ 2/2556
91 221/56 2013-09-13 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2556
90 236/56 2013-09-13 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดฝึกอบรมวิชาชีพ โครงการฝึกอาชีพให้เยาวชนในกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ปีงบประมาณ 2556
89 220/56 2013-09-13 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูจ้างสอน ประจำปีงบประมาณ 2556
88 228/56 2013-09-13 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาลงโทษนักเรียน - นักศึกษา
87 229/56 2013-09-13 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับหน่วย ครั้งที่ ๓๖ (เพิ่
86 224/56 2013-09-13 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดฝึกอบรมวิชาชีพ โครงการ ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพมะนัง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
85 227/56 2013-09-13 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อเสนอพิจารณาลงโทษนักเรียน - นักศึกษา
84 225/56 2013-09-13 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อเสนอพิจารณาลงโทษนักเรียน - นักศึกษา
83 226/56 2013-09-13 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ ๓๖
82 223/56 2013-09-13 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับหน่วย ครั้งที่ 36
81 222/56 2013-09-13 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2556
80 218/56 2013-09-13 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาและรณรงค์ การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
79 201/56 2013-09-13 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดฝึกอบรมอาชีพ โครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพให้เยาวชนสันติสุข จชต. หลักสูตร "หัตถกรรมจากไม้ไผ่"
78 216/56 2013-09-13 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมเครือข่ายอาชีวะระดับตำบล
77 211/56 2013-09-13 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนมัธยม เรื่อง การทำปุ๋ยหมักจากทะลายปาล์ม
76 217/56 2013-09-13 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเพิ่มคุณวุฒิให้ประชาชนไปทำงานต่างประเทศ หลักสูตร การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนสู่การรองรับประชาคมอาเซียน
75 214/56 2013-09-13 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
74 215/2556 2013-09-13 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจแบบสำรวจเวลาเรียนและแบบประเมินผลการเรียน (แบบ ว.01) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
73 212/56 2013-09-13 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเพิ่มคุณวุฒิให้ประชาชนไปทำงานต่างประเทศ หลักสูตร การประกอบอาหารไทย

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ