• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
114 272/2556 2013-11-19 คำสั่ง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากหมวดเงินบำรุงการศึกษา
113 266/57 2013-11-19 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบการรับ - จ่าย พัสดุประจำปี 2556
112 271/2556 2013-11-19 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี
111 256/2556 2013-11-19 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อเป็นมืออาชีพและความเป็นเลิศนักศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างทุนปัญญาชาติ ปีงบประมาณ 2556
110 270/2556 2013-11-19 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครู ควบคุมดูแลนักเรียนนักศึกษาหอพักและการบริหารจัดการหอพักปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
109 269/2556 2013-11-19 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำพวงมาลาและร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช
108 268/2556 2013-11-19 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
107 258/2556 2013-11-19 คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานร้านสหการของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
106 259/2556 2013-11-19 คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบผลผลิตคงเหลือ
105 263/2556 2013-11-18 คำสั่ง แต่งตั้งครูผู้สอนศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพมะนัง ภาคเรียนที่ 1/2556 (ระหว่างวันที่ 5 ต.ค.- 27 ต.ค.2556)
104 257/2566 2013-11-18 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการรายงานการควบคุมภายใน
103 262/2556 2013-11-18 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกประสบการณ์จริง ปีการศึกษา 2556 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
100 253/2556 2013-11-18 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำข้อมูลระบบการควบคุมการเข้า - ออก ของนักเรียนด้วยระบบ SMS - RFID
99 241/2556 2013-11-18 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดฝึกอบรมวิชาชีพโครงการฝึกอาชีพให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2556 ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
98 240/2556 2013-11-18 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกประสบการณ์จริง ปีการศึกษา 2556 (แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร) ฝ่ายวิชาการ
97 239/2556 2013-11-18 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่เวรยามรักษาการณ์และหน้าที่ผู้ตรวจเวรยามประจำวัน ฝ่ายบริหารทรัพยากร
96 238/2556 2013-11-05 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาสัมพันธ์ งานบริหารงานทั่วไป
95 ที่ ศธ 0643.07/ ว055 2013-09-25 หนังสือราชการภายนอก รหัสพยัญชนะสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร และสถานศึกษาในสังกัด
94 ที่ ศธ 0646.0003 2013-09-25 หนังสือราชการภายนอก แจ้งการใช้ชื่อสถาบันการอาชีวศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
93 237/56 2013-09-13 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดและตรวจสอบตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ