• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
140 099/2557 2014-07-09 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดฝึกอบรมอาชีพโครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน ปีงบประมาณ 2557
139 103/2557 2014-07-09 คำสั่ง แต่งตั้งครูผู้สอนวิชากิจกรรมลูกเสือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
138 105/2557 2014-07-09 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการปกครองวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
136 104/2557 2014-07-09 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)
135 106/2557 2014-07-09 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรทวิภาคี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขางานการจัดการผลิตสัตว์ ภาคเรียน
134 114/2557 2014-07-09 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเยี่ยมบ้านผู้เรียน
133 116/2557 2014-07-04 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกีฬาอาชีวะ
132 115/2557 2014-07-04 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2557<br>
131 120/2557 2014-07-04 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน (Fix it Center) ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
130 119/2557 2014-07-04 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2557
129 121/2557 2014-07-04 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและพัฒนามัสยิด ประจำปีการศึกษา 2557
128 122/2557 2014-07-04 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมโครงการพัฒนาการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ประจำปี 2557
127 052/2557 2014-07-04 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดผู้รับผิชอบ และกำกับ ติดตามการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา<br>
126 124/2557 2014-07-04 คำสั่ง มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ประจำปี 2557
125 123/2557 2014-07-04 คำสั่ง การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนนักศึกษารับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
124 อศจ. 009/2557 2014-06-20 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ ประจำปี 2557
122 097/2557 2014-06-09 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
121 094/2557 2014-06-09 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานพัสดุ
120 คำสั่ง สอศ. 169/57 2014-03-12 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ ๕
115 273/2556 2013-11-19 คำสั่ง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวจาหมวดเงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ