• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
177 109/2560 2017-07-03 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560
169 039/2558 2015-03-17 คำสั่ง การแต่งตั้งคณะกรรมการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
160 116/2557 2014-10-17 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกีฬาอาชีวะ
159 131/2557 2014-10-17 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดรวบรวมแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ
158 130/2557 2014-10-17 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2557
157 101/2557 2014-10-17 คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการจำหน่ายผลผลิตของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557
156 102/2557 2014-10-17 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศพต.) ประจำปีงบประมาณ 2557 งวดที่ 2
155 097/2557 2014-10-17 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
154 093/2557 2014-10-17 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องประกันสังคม
152 175/2557 2014-10-17 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาและสร้างความเข้มแข้งของระบบดูแลผู้เรียน
151 164/2557 2014-10-15 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมทักษะวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับหน่วย ครั้งที่ 36
149 163/2557 2014-10-15 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับหน่วย ครั้งที่ 36
148 143/2557 2014-10-15 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน (Fix it Center) ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
147 211/2557 2014-10-15 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครู พนักงานราชการ ควบคุมดูแลนักเรียนนักศึกษาหอพักและการบริหารจัดการหอพักปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
146 214/2557 2014-10-15 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานทั่วไป) ปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2557
145 213/2557 2014-10-15 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่ราชการฝ่ายบริหาร
144 212/2557 2014-10-15 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558
143 205/2557 2014-10-15 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำพวงมาลาและร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช
142 158/2557 2014-10-15 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
141 215/2557 2014-10-15 คำสั่ง มอบหมายหน้าที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล

กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ