• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 88 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
นายจำนงค์ พิศุทธางกูร • ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2
นายธราเทพ นาคเผือก • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
3
นายเสรี ศรียาเทพ • หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
4
•
นางขจิต เพ็ชรรงค์ • ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์
5
•
นายโชติ โสบุญ • ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์
6
•
นางสาวสุมาลี ถีราวุฒิ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์
7
นายประดับ แก้วพิบูลย์ • ครูประจำ แผนกวิชาสัตวศาสตร์
8
นางยุพา แก้วพิบูลย์ • ครูประจำ แผนกวิชาพืชศาสตร์
9
นายรามฤทธิ์ ทิณยโส • ครูประจำ แผนกวิชาสัตวศาสตร์
10
นายนาทชัย เถื่อนทิม • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องกล
11
นายสันติ สุวรรณกิจ • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์
12
นางปรินดา ไพจิตจินดา • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์
13
ว่าที่ร้อยตรีเจริญพล อินขัน • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องกล
14
•
นางวิไลลักษณ์ เจริญสุข • ครูประจำ แผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
15
•
นางจิราภรณ์ น้อยน้ำใส • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์
16
นายผจญ สิงห์จินดา • ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องกล
17
นายสุธี เกื้อเกตุ • ครูประจำ แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
18
นายวินัย เต็มศรี • ครูประจำ แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
19
นางจงดี ทิพย์เพ็ง • ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์
20
•
นางสาวกัลยา เก็มเบ็ญหมาด • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
21
นางสาวโนรีต้า เกปัน • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์
22
•
ภานุชิต ยิ้มย่อง • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
23
•
นางกอเยาะ วัฒนะ • พนักงานราชการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RQTY
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RREP
24
นายพิจิตร รักงาม • พนักงานราชการ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
25
•
นางช่อผกา ฤทธิรัตน์ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
26
•
นางฐิติมา วัฒนะ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
27
Admin Admin • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
28
•
นางวิมล โสบุญ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์
• ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
29
•
นางอรษา ศรีสุขใส • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ